Ovo je Srbija

Obrazovni sistem Srbije je zvanično mrtav

Mislim da me je danas prvi put lično pogodilo nešto što se dešava po Srbijici (Ovo nije tepanje, mi više nemamo državu, imamo samo državicu). Moja profesorka matematike (profesorka jer žena ima fakultetsko obrazovanje) mi je pustila mailom link ka završnom testu iz matematike za upis u srednje škole. Krenuh da čitam. Čitam i ne verujem. Kad sam završio sa čitanjem i usmenim rešavanjem svih zadataka (ključna reč: USMENIM) stao sam zapanjen. Prijemni ispit iz matematike je presmešan!

Pre nego započnem priču o završnom testu iz matematike (u daljem tekstu: prijemnom ispitu) ispisaću detalje o planu i programu nastave iz matematike od V do VIII razreda osnovne škole. Informacije su sa sajta ministarstva prosvete i važe za ovu školsku godinu.

[accordion][accordion_el num=“1″ title=“V Razred“]Skupovi

 • Skup, elementi, podskup, jednakost skupova, prazan skup (s odgovarajućim znacima).
 • Venovi dijagrami.
 • Skupovne operacije: unija (U), presek (∩), razlika (\). Reči: „i”, „ili”, „ne”, „svaki”, „neki”.
 • Obnavljanje svojstava skupa N (prirodnih brojeva) i skupa N0 (prirodnih brojeva sa nulom).
 • Osnovni geometrijski objekti:
 • Prava, duž, poluprava, ravan.
 • Izlomljene linije; oblasti.
 • Kružnica (kružna linija), krug. Kružnica i prava; tetiva i tangenta.

Ugao

 • Ugao (pojam, elementi, obeležavanje).
 • Centralni ugao; kružni luk i tetiva. Prenošenje uglova.
 • Vrste uglova (opružen, prav, oštar, tup, pun ugao).
 • Upoređivanje uglova.
 • Merenje uglova (jedinice: stepen, minut, sekund; uglomer).
 • Sabiranje i oduzimanje uglova.
 • Pojam komplementnih i suplementnih uglova.
 • Susedni, uporedni i unakrsni uglovi.
 • Paralelne prave s transverzalom i uglovi koje one čine.
 • Uglovi s paralelnim kracima.

Deljivost brojeva

 • Deljenje u skupu N0 (jednakost a=bq+r, 0≤r<b).
 • Pojam deljivosti; činioci i sadržaoci prirodnog broja.
 • Deljivost dekadnim jedinicama. Deljivost sa 2, 5, 3. Deljivost sa 4 i 9.
 • Prosti i složeni brojevi. Rastavljanje prirodnih brojeva na proste činioce.
 • Zajednički delilac i najveći zajednički delilac. Zajednički sadržalac i najmanji zajednički sadržalac.

Razlomci

 • Pojam razlomka oblika a/b. Proširivanje i skraćivanje razlomaka.
 • Upoređivanje razlomaka.
 • Decimalni zapis razlomka. Prevođenje decimalnog zapisa razlomka u zapis oblika a/b
 • Pridruživanje tačaka brojevne poluprave razlomcima.
 • Osnovne računske operacije s razlomcima (u oba zapisa – običnom i decimalnom) i njihova svojstva. Izrazi.
 • Jednačine i nejednačine u skupu pozitivnih racionalnih brojeva oblika: x + a = b, x – a = b, x + a > b, x – a > b, x + a < b, x – a < b, a – x < b, a – x > b, ax = b, x : a = b, ax + b = c, slične.
 • Aritmetička sredina. Osnovna nejednakost: za p < q, p < (p + q)/2 < q. Između svaka dva racionalna broja nalazi se racionalan broj (tj. neograničen broj njih), jer je skup racionalnih brojeva gust u sebi.
 • Razmera i njene primene (algebarska i geometrijska interpretacija).

Osna simetrija

 • Osna simetrija u ravni. Simetrične tačke; simetričnost dveju figura u odnosu na pravu. Osa simetrije figure.
 • Simetrala duži i simetrala ugla; konstrukcije.
[/accordion_el][accordion_el num=“2″ title=“VI Razred“]Celi brojevi

 • Pojam negativnog broja. Skup celih brojeva (Z). Celi brojevi na brojevnoj pravoj.
 • Suprotan broj. Apsolutna vrednost celog broja. Upoređivanje celih brojeva.
 • Osnovne računske operacije s celim brojevima i njihova svojstva.

Racionalni brojevi

 • Skup racionalnih brojeva (Q). Prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Uređenost skupa Q.
 • Računske operacije u skupu Q i njihova svojstva.
 • Izrazi s racionalnim brojevima.
 • Jednačine i nejednačine upoznatih oblika – rešavanje i primena.
 • Procenat i primene.

Trougao

 • Trougao; odnos stranica, vrste trouglova prema stranicama. Uglovi trougla, zbir uglova, vrste trouglova prema uglovima. Odnos između stranica i uglova trougla.
 • Konstrukcije nekih uglova (60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°).
 • Podudarnost trouglova (interpretacija). Osnovna pravila o podudarnosti trouglova; zaključivanje o jednakosti analognih elemenata. Osnovne konstrukcije trouglova.
 • Opisana kružna linija oko trougla i upisana u njega, visina i težišna duž. Četiri značajne tačke u trouglu i njihova konstrukcija.

Četvorougao

 • Četvorougao; vrste četvorouglova (kvadrat, pravougaonik, paralelogram, romb, trapez, deltoid); uglovi četvorougla.
 • Paralelogram, svojstva; pojam centralne simetrije. Vrste paralelograma; pravougli paralelogrami. Konstrukcije paralelograma.
 • Trapez, svojstva, srednja linija; vrste trapeza, jednakokraki trapez. Osnovne konstrukcije trapeza.

Površina četvorougla i trougla

 • Pojam površine figure – površina pravougaonika.
 • Jednakost površina figura. Površina paralelograma, trougla, trapeza. Površina četvorougla s normalnim dijagonalama.
[/accordion_el][accordion_el num=“3″ title=“VII Razred“]Realni brojevi

 • Kvadrat racionalnog broja.
 • Rešavanje jednačine x²=a, a>0; postojanje iracionalnih brojeva (na primer rešenja jednačine x2=2). Realni brojevi i brojevna prava.
 • Kvadratni koren, jednakost √a²=|a|.
 • Decimalni zapis realnog broja; približna vrednost realnog broja. Osnovna svojstva operacija s realnim brojevima.
 • Pitagorina Teorema
 • Pitagorina teorema. Važnije primene Pitagorine teoreme.
 • Konstrukcije tačaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju brojevima √2, √3, √5 itd.

Celi i racionalni algebarski izrazi

 • Stepen čiji je izložilac prirodan broj; operacije sa stepenima; stepen proizvoda, količnika i stepena.
 • Algebarski izrazi. Polinomi i operacije (monomi, sređeni oblik, zbir, razlika, proizvod polinoma).
 • Operacije s polinomima (transformacije zbira, razlike i proizvoda polinoma u sređeni oblik polinoma). Kvadrat binoma i razlika kvadrata i primene.
 • Rastavljanje polinoma na činioce.

Mnogougao

 • Mnogougao – pojam i vrste. Zbir uglova mnogougla. Broj dijagonala mnogougla. Pravilni mnogouglovi (pojam, svojstva, konstrukcije). Obim i površina mnogougla.

Zavisne veličine i njihovo grafičko predstavljanje

 • Pravougli koordinatni sistem u ravni.
 • Proporcija. Primeri praktične primene direktne i obrnute proporcionalnosti (proporcionalna podela sume, procenti i dr.).

Krug

 • Centralni i periferijski ugao u krugu.
 • Obim kruga, broj π. Dužina kružnog luka.
 • Površina kruga, kružnog isečka i kružnog prstena.

Sličnost

 • Proporcionalne veličine. Trouglovi sa jednakim uglovima – slični trouglovi – i proporcionalnost njihovih stranica. Primene sličnosti.
[/accordion_el][accordion_el num=“4″ title=“VIII Razred“]Sličnost trouglova

 • Talesova teorama. Sličnost trouglova, primena sličnosti na pravougli trougao.

Tačka, prava, ravan

 • Odnos tačke i prave, tačke i ravni. Elementi koji određuju položaj prave i ravni. Odnosi pravih; mimoilazne prave. Odnosi prave i ravni, normala na ravan, rastojanje tačke od ravni. Odnosi dve ravni.
 • Ortogonalna projekcija na ravan (tačke, duži i prave).
 • Poliedar.

Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom

 • Linearna jednačina. Ekvivalentnost jednačina.
 • Rešavanje linearnih jednačina s jednom nepoznatom.
 • Linearna nejednačina. Ekvivalentnost nejednačina. Rešavanje jednostavnijih primera linearnih nejednačina s jednom nepoznatom.
 • Primena.

Prizma

 • Prizma: pojam, vrste, elementi.
 • Mreža prizme. Površina prizme: površina prave četvorostrane, pravilne trostrane i pravilne šestostrane prizme.
 • Zapremina prizme. Zapremina prizme: prave četvorostrane prizme, pravilne trostrane i pravilne šestostrane prizme; masa tela.

Piramida

 • Piramida; pojam, vrste, elementi.
 • Mreža piramide. Površina piramide; izračunavanje površine četvorostrane, pravilne trostrane i pravilne šestostrane piramide.
 • Zapremina piramide. Zapremina četvorostrane piramide, pravilne trostrane i pravilne šestostrane piramide.

Linearna funkcija

 • Linearna funkcija (). Grafik linearne funkcije; nula funkcije. Implicitni oblik zadavanja linearne funkcije. Crtanje i čitanje grafika linearnih funkcija.

Grafičko predstavljanje podataka

 • Predstavljanje zavisnih veličina tabelarno i u koordinatnom sistemu. Grafičko predstavljanje statističkih podataka u obliku dijagrama (stubičastih, kružnih,…). Računanje srednje vrednosti i medijane. Poređenje vrednosti uzorka sa srednjom vrednošću.

Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate

 • Pojam linearne jednačine s dve nepoznate. Pojam sistema od dve linearne jednačine s dve nepoznate. Ekvivalentnost sistema linearnih jednačina. Rešavanje sistema metodom zamene i metodom suprotnih koeficijenata; grafički prikaz rešavanja. Raznovrsni primeri primene sistema linearnih jednačina u rešavanju problema iz života, geometrije, fizike i dr.

Valjak

 • Valjak i njegovi elementi. Mreža valjka. Površina i zapremina pravog valjka.

Kupa

 • Kupa i njeni elementi. Mreža kupe. Površina i zapremina prave kupe.

Lopta

 • Pojam lopte i sfere. Preseci lopte (sfere) i ravni. Površina i zapremina lopte.
[/accordion_el] [/accordion]

Prijemni ispit iz matematike

Ovo je plan i program za matematiku od 5. do 8. razreda osnovne škole. Na papiru deluje skroz OK. I jeste OK. Problem je samo ocenjivanje znanja tog plana i programa.
No, o tome ćemo kasnije. Hajdemo zajedno da prođemo prijemni ispit iz matematike, zadatak po zadatak da vidimo šta je to iz plana i programa dospelo u njega…


Na prvi pogled, lepo i korektno napisano uputstvo za rešavanje. Zanimljivo je to da nijedno slovo od 2002. kada sam ja polagao taj isti (samo mnogo teži) test nije promenjeno. Kada se pogledaju svi zadaci i njihova težina, ovde je komotno moglo da piše:

Nemojte mnogo da žurite da se ne biste zajebali. Zbog lakoće zadataka neće vam trebati ništa osim hemijske olovke.

1. zadatak

1zad
Gledajući plan i program vidimo da je ovo zadatak za VI razred. Samo što je previše lak. Učenik osmog razreda treba da rešava jednačne sa dve nepoznate, za šta je potrebno znanje celih brojeva. Dakle, 1. zadatak FAIL.

Lakši bi bio samo kada bi glasio: Napiši jedan negativan i jedan pozitivan broj.

2. zadatak

2zad

Isto zadatak za VI razred. Maaaaaalkice teži, ali se zbog brzine može pogrešiti. Recimo da ovo jedan zadatak koji je tu samo zbog skupljanja poena. Čisto da sva deca mogu da upišu srednju.

3. zadatak

3zad

VII razred. Kome trebaju iracionalni brojevi, konstrukcija na brojevnoj pravoj. Šansa za tačan odgovor je 25%. Dakle jedno od četvoro dece će sigurno pogoditi rešenje.

4. zadatak

4zad

VIII razred. Najelementarnija jednačina. Ona kojom se demonstrira šta je x, šta y. Njihova relacija itd…
Komotno su mogli i da ubace vrednosti ispod. S obzirom na to da je vrlo mali broj dece imao maksimum poena, mnogi bi se i ovde zajebali.

5. zadatak

5zad

VII razred. Površina kruga. Ja ovde zaista ne znam šta da kažem… Dva rešenja nemaju Pi u sebi. Primena osnovne formule vezane za krug… 2*r*Pi…
GDE JE KRUŽNI LUK??? Kružni prsten? Odsečak? Prođosmo četvrtinu testa, do sada ni za jedan zadatak nije bilo potrebe za bilo čime osim hemijske olovke i zdrave logike. O znanju matematike i da ne pričamo…

6. zadatak

6zad

VII razred, pretpostavljam. Oblast prizma. Opet, primena najosnovnije formule. Koga briga za piramidu u prizmi, odnos zapremina, kružna tela…
Zanimljivo mi je ime. Da nije Božidar iz teksta možda Božidar Đelić. Možda bi deci bilo lakše da su stavili Miki Maus…

7. zadatak

7zad

Merne jedinice. Ovde su prema nekim informacijama deca najviše grešila. Bez komentara.

8. zadatak

8zad

VII razred. Približna vrednost brojeva. nema potrebe za 7 decimala gde mora da se vodi računa o parnosti brojeva. Ionako se približna vrednost koristi samo za kilometražu.
Ma, koga bole uvo za decimale. Šta zna doktor šta je 0,1mm…

9.zadatak

9zad

Ovaj zadatak mi je omiljeni. Grafičko predstavljanje podataka.
Ministarstvo se razmišljalo da tekst za a i b glasi:
a) Upiši naziv meseca ispod najviše kolone
b) Upiši naziv meseca ispod najniže kolone

10. zadatak

10zad

Prva godina predškolskog. Suvično trošenje mastila, tekst zadatka može da glasi prosto: PREPIŠI.

11. zadatak

11zad

VI razred. Razlomci. Prosto sabiranje i oduzimanje.

12. zadatak

12zad

VII razred. Polinomi.

13. zadatak

13zadVII razred. Mnogougao. Od hiljada i hiljada težih zadatak izabrali su onaj gde je prosto sabiranje i množenje u pitanju.

14. zadatak

14zad

III razred, deljenje, sabiranje, množenje. To bre, kakve jabuke, kruške jagode… Samo evri dinari… PARE! To je bitno.

15. zadatak

15zad

VII razred. Alternativni tekst zadatka: Prebroj kvadratiće

16. zadatak

16zad

VIII razred. Stereometrija. OK zadatak… JEDINI OK ZADATAK!

17. zadatak

17zad

VII razred. Procenti. No comment

18. zadatak

18zad

V razred. Zadatak više priliči uvodnom zadatku (tj. prvom) nego predzadnjem.

19. zadatak

19zad

VIII razred. Nejednačine. OK zadatak.

20. zadatak

20zad

VII razred. Procenti proporcije, konverzija jedinica. OK zadatak.


Gledajući test, možemo videti sledeće:

 • V razred – 2 zadatka
 • VI razred – 3 zadataka
 • VII razred – 9 zadataka
 • VIII razred – 3 zadataka
 • 3 zadatka faktički nisu matematika nego zdrava logika

Od 20 zadataka 11 zadataka komotno mogu da se rade iz mozga. Čak i deca 6 razred mogu da ih urade napamet. (Provereno). Recimo da je procenat greške zbog brzine ili pogrešnog računanja 25%. To je 8 poena. MINIMUM. I to kad se radi napamet. Komotno se može pretpostaviti da se sa minimumom zapisa može uzeti svih 11 poena. To je više od 50% i to je do sada bio neki generalni prosek generacija. (zbirno ne zasebno).

Kad sam video kakav je test okrenuo sam moju bivšu profesorku matematike (onu koja mi je poslala link) da je pitam kakvi su rezultati. Ona je pregledala zadatke u 4 škole i rezultati su sledeći.
Samo šestoro dece je uzelo svih 20 poena
Sedmoro od 17 do 19
25oro od 13 do 17.
Sve ostalo ispod 13.
Broj radova koji su imali manje od 5 poena (uključujući i 0 poena) je poražavajući i neću da ga iznosim dok ne izađu rezultati za celu Srbiju.

Malo pre sam i odgledao vesti gde su đaci komentarisali test i to kako su uradili. Svima koji su se pojavili na televiziji 20. zadatak je bio najteži (onaj sa površinama). A i nisu se proslavili sa stereometrijom.

Šta moja generacija i ja onda da kažemo? Mi smo imali i sličnost trouglova, i konstruisanje, i mnogo teže jednačine i kupu u piramidi, kao i mnoge teže stvari od ovih (ne sećam ih se). U stvari mi smo pričali, i tada smo rekli da nije bio mnogo težak. Ova generacija sad bi imala 5 poena maksimum na njemu.

Za kraj ću samo da se osvrnem na jednu izreku:

Ako u Atini obućari budu loše radili svoj posao, Atinjani će ići bosi. Ali ako učitelji loše rade svoj posao, Atina će propasti

Samo što sada učitelji ne rade loše svoj posao već ovi kreteni iz Ministarstva prosvete. EOS

Addendum #1 Ovo je više bilo o prijemnom ispitu iz matematike, o globalnoj propasti obrazovanja u Srbijici, nekom sledećom prilikom.
Addendum #2 Nove generacije su nam glupe, tupe, manuelno i životno nesposobne.
Addendum #3 Godinu dana kasnije, Min. Prosvete je upucalo pravopis

Leave a Comment

97 Comments

 • Ja se baš pitam u čemu je fora. Ako nisu uspeli da nauče decu za osam godina da izračunaju srednju liniju trapeza ili tako nešto, odakle onda tim nastavnicima pravo da štrajkuju? Ako je ovako debilan test potreban, da bi deca položila, onda nam se crno piše. Realno, pre 7-8 godina, kad ga je polagala moja generacija, test je bio mnogo teži i svi smo ga uradili (ja među lošijima sa nekih 12 poena ako se sećam dobro :D)

    • Mislim da nema potrebe da mi na mejl odgovaras da si pregrube reci upotrebio na ustrb prosvetnih radnika! Napisi to OVDE!!! Ja sam u svoja opsirna posta rekla sve!!! Kao sto je i neko pod imenom Cuvar (cini mi se), rekao sve! To ti je odgovor zasto su testovi takvi, a takodje i rezultati! Pocnite vec jednom svi da radite svoj posao savesno i odgovorno, MOZDA NAM KRENE!!!

   • Nisu profesori krivi sto je njihovo didakticko i metodicko obrazovanje minimalno. Cesto cak i nepostojece.

  • Cekaj, da li ti imas fakultetsko obrazovanje? Da? Ok, da li si ikada radio u skoli? Da, ne? Logika ti je na zavidnom nivou.

  • ko si ti da dovodiš štrajk u pitanje sa ovim? Pa zbog toga se i štrajkovalo izmedju ostalog… zbog propasti našeg školstva. Bolje ćuti.

  • Треба питати и бившег и садашњег министра за просвету, науку и технологију (за почетак) – спојени су у једно министарство у међувремену, фамозна реконструкција владе уочи периода штрајкова – баш су се лепо досетили на чему да уштеде, уместо да нпр. укину министарство вера и почну да поштују секуларни устав ове земље!!! Свашта смо од њих имали прилике да чујемо и видимо, од билборда ,,Србија земља науке и технологије“ са кога нас све посматра Никола Тесла (на истоименом аеродрому, могу само да замислим шта би он рекао на тако нешто), до рекламног постера приватног универзитета ,,Шта ћеш овде? Заврши мегатренд и пали“ о коме министар који је професор на истом није имао ништа паметно да каже (напротив) … коју количину пара је ова земља последњих деценија уложила преко својих најбоље реномираних факултета државних Универзитета у високо квалитетне електро-инжењере (и многе друге профиле) који у огромном проценту (преко 90% и дан-данас, исправите ме ако нисам управу) по дипломирању одмах ,,пале“ (или то планирају) негде напоље? Немам тај податак, али свота није сигурно мала, и то су средства којима Србија, једна земља у развоју бременита проблемима, финансира најразвијеније земље света!!!!! И на крају, запитајмо се сви где нам је просвета са њеним штрајковима кад полиција добије одмах све без дана штрајка, а на просвети, здравству и осталом мање важном топовском месу се штеди …

  • Nastavnici nisu sastavljali test!!! Takve testove sastavljaju oni koji nikada nisu ni radili u školama.

 • Ja videh testove juče i danas i iskreno sam bila preneražena, smejurija.

  @Vuk Stanković, ove debilne testove nisu pravili nastavnici i profesori nego „stručnjaci“ koje je odredilo ministarstvo i koji nemaju dan rada u praksi, tako to ide kod nas.

  Obrazovanje jeste mrtvo i red je bilo da premine posle ovoliko godina izdisanja. To je zadnja rupa na svirali ove države.

 • Slažem se da je prelako, na nivou prepoznavanja materije, apliciranja formule i trunke pameti. Moja generacija je imala daleko kompleksnije probleme na prijemnom. Znam da sam se znojio nad poslednjim zadacima, odnosima površina i zapremina lopti upisanih zarubljene piramide, kupe i slično.

 • Gledala sam test i smejala se! Ceo dan idem i pricam ljudima kakav je test bio i ljudi mi ne veruju! Pricali su stalno 50% poznatih, 25% delimicno poznatih i 25% nepoznatih zadataka… a ja se prisecam svog testa i kapiram da je onih 100% poznatih zadataka kako smo mi imali 100 puta tezi bio… Pa ono je stvarno smejurija! Odredi najmanji i najveci broj i podeli -6 sa 2! Nisam bila sigurna da li gledam gradivo za „upis“ u peti razred ili za srednju skolu… Nazalost nisam videla test iz srpskog…ali nesto ne verujem da je bio ista tezi : Besmisleno!

  • Mene je takođe zanimao test iz srpskog. Još jedno razočarenje. Gde je tvorba reči, gde su akcenti, glasovne promene? Nekoliko trivijalnih pitanja iz gramatike i to je to. Ili se neko plaši poražavajućih rezultata?

   Evo link ka pdf-u: http://skr.rs/E~1

   • hvala za link ;) igrom slucaja videla sam pre 2h test i nisam ponovo mogla da se nacudim…
    procitaj tekst i izvuci odgovor… pa mislim, ovo je treci razred osnovne, nikakvo znanje se ne trazi, samo minimum truda… Deca ionako nista ne nauce tokom skolovanja i ovo je jedini put kada zapravo sednu da uce ozbiljno, a sada vise ni to ne moraju…. :

  • Bogami kakve nastavnike matematike deca imaju, koji im matematiku predaju tako da citaju iz knjige i opet pogresno PREPISU, svaki zadatak je tezak – upravo zbog toga sto roditelji posle moraju to da nadoknadjuju, jer nastavnici koji znaju su na birou, a ovi sto lupaju u bandere nemaju ni osnovno obrazovanje, ali imaju partijsku knjizicu.

 • Koliko god da mi je jasno zašto se uvode standardni testovi na nivou zemlje (koji jelte moraju da se prilagođavaju svima, zato su i tako očajni), koji daju dobre preseke znanja, lepu statistiku, u načelu ravnopravnost i dalje sam za to da se škole podele u neke klase ekvivalencije gde će svaka klasa imati testove drugačije težine..

  • izgleda da cu ja ceo sajt zauzeti svojim komentarima, ne zamerite mi. Rezultati su losi, a test lak, jer su njime obuhvaceni svi oni koje je zahvatila nesretna inkluzija (deca sa posebnim potrebama raznorazne prirode) pa je zapravo na neki nacin i njima prilagodjen, jao izvinite, imam 11 godina staza u prosveti, svasta sam dozivela. Moja cerka iz oba predmeta (testa) ima po 20 bodova, ako nista drugo, eto bar da se pohvalim, pa makar i tako

 • Dakle jedno od četvoro dece će sigurno pogoditi rešenje. – ni na ETF ne uce matematiku najbolje – verovatnoca da jedno dete pogodi jeste 25%, ali to nije isto kao i broj dece koja ce dati taj odgovor, ne pogadjaju svi (neki su i ucili – nazalost slazem se – vrlo malo):

 • Ja sam saglasna sa postom pod imenom ETFovac, niko ne moze da komentarise tako kao Vuk, ako nema bilo kakve veze sa prosvetom. Steta je sto je Sindikat toliko u prvi plan istakao plate (za vreme strajka), a cinjenica je toliko vristeca da gospoda sa vrha i ne zna kome se obraca! Profesori nisu problem, vec resenje. Ono sto nam stalno pristize u skolu (raznorazni dopisi, novi pravilnici za ovo, pa za ono), cini nam ruke u potpunosti vezane! Sta znaci inkluzija? Sacinjavanje individualnog obrazovnog plana? Da li to znaci da svakako moramo da propustamo decu iz razreda u razred i da im dodeljujemo svedocanstva, a da pri tome ne znaju da citaju niti da pisu??? Pa znam ucenicu koja se nije pojavila na ispitu (a prosla bi jer se prolazi sa (0) bodova zato sto je zaspala), sta nam to govori??? Gde su ti roditelji da takodje dignu glas protiv citavog sistema, o cemu ti pricas Vuce??? Stampanje testova je opravdanje za trosenje novca, a samo dzabe secemo sumu za papir!!! Jesi li cuo za novi pravilnik o vaspitno-disciplinskom postupku koji ti omogucava da sa 35 neopravdanih imas 5 iz vladanja, a ulazi ti u prosek? Ove godine, broj neopravdanih se upetostrucio i??? Sta imas da kazes na to, a mi ne smemo da pisnemo?

  • ovo je velika istina, jer mi je receno iz prve ruke… deci ne mozes nista, i ona to znaju. Ja cu sutra 90% biti prosvetni radnik i znam da cu verovatno i ja posle nekog vremena prosto otupeti i bice me bas briga, jer je to jedini nacin da se izboris sa situacijom… ili da udaris po alkoholu i necim tezim..

   • I opet cemo se vratiti sindikalnoj borbi za nasa prava, ali ocekujem da i nezadovoljni roditelji (preko saveta roditelja u skoli kao i raznih udruzenja), prestanu da kritikuju prosvetare i konacno stanu uz njih u zajednickoj ratu protiv onih koji nasu decu cine lezilebovicima! Roditelje koji kod kuce sede, piju, puse i gledaju tv, a decu im cuva kompjuter u jednoj smeni, a u drugoj ev. skola ili ulica, njih eto ni ne racunam: (letargija+bensedini+frustracija), jedino je jos na drustvu da prepozna decu iz ovakvih kucnih uslova, i da ih zastiti na neki nacin! Mnogim roditeljima npr. deca idu da kupe cigarete i pivo, znam ih na desetine. Heh, mozda su profesori i za to krivi, krivi su za zemljotres u Japanu, rat u Libiji, vulkan na Kamcatkoj, glad u Bangladesu, ma dajte ljudi, udrite!
    PS: Ivana, poenta je u tome da ne otupis! I nemoj!!!

    • Ne bih da generalizujem, iskustvo mi govori da mnogi „roditelji“ uzimaju učešće u Savetu roditelja samo zato da bi im CV bio zanimljiviji, a ne da bi pospešili rad škole u čijem su savetu, smrdljivi karijeristi.

 • > Addendum 2: Nove generacije su nam glupe, tupe, manuelno i životno nesposobne.

  A isto se moze reci i za tvoju generaciju.

 • I jos nesto da dodam! Crno nam se pise svakako. U pitanju je sistemsko zaglupljivanje naroda preko skola, medija, raznih organizacija i da ne nabrajam dalje. Za svoja prava se bore, izgleda, samo oni, koji su bar nekako sindikalno organizovani, a svi drugi koji su npr zaposleni po buticima, kod gospode Kineza, pekarama i ostalim, sitnim privatnim lokalcicima NE, jer im je jako vazno da „cuvaju“ svoje kakvo-takvo radno mesto, bez obzira sto nisu prijavljeni, vec rade na „crno“ i svoju platetinu od 10.000 dinara, sa kojom ne mogu da prezive, ali bitno je da kukaju, a nista ne preduzimaju, njima ne pada na pamet ni da pokusaju da traze svoja prava koja su im Ustavom zagarantovana i onda se ljute na profesore sto strajkuju, (jer ako ja zivim lose, ima da svi lose zive, nemam ja, pa ni drugi ne treba da imaju, a zapravo, sve je to jedan zatvoren krug, jer ako ja kao npr lekar nemam para da udjem u taj isti butik da nesto kupim, i tebi dakle opada promet i uskoro dobijas OTKAZ),a sami za sebe se ne bore iz nekakvog straha, no svakako ce posle tri meseca da budu bez posla, zato sto je to rok posle kog moraju da budu prijavljeni. Dalje, da ne nabrajam trosenje para na gej-parade, ne sterilisanje kucica i macica te tako, na taj nacin pravljenja lutalica. I na kraju, radi se o stalnom zastrasivanju naroda (ali sitnih riba) i postojanju duplih arsina. Pocnite vec jednom da radite svoj posao i da se borite za svoja prava, poenta je u tome! A test? Pa, po meni, ne treba ni da postoji. Sta ste se svo odjednom uhvatili testa??? Deca bre maloletna (u osn. skoli) voze automobile i traktore i nikom nista! ali naravno, neko ce na to reci: „Super, od malih nogu je pripremljen za zivot“! Pa, ima li neko normalan ili nije normalno da budes normalan??? To sto se maloletnima prodaju cigarete, alkohol i energetska pica, je li i to ok??? Ili je samo test kao takav zapravo, slika i prilika ovog drustva???

 • Radilm u prosveti,dakle poznajem sistem “iznutra“.Smatram da je vrlo,blago receno,povrsno i neodgovorno komentarisati a ne znati neke stvari;npr. ne poznavati pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti ucenika,po kojem npr. ucenik(a imamo ih jaaaaako puno takvih)moze da nacini VISE STOTINA NEOPRAVDANIH IZOSTANAKA A DA MU/JOJ VLADANJE BUDE PRIMERNO 5,moze da ne dolazi na nastavu cele godine a da zbog toga jer pripada“socijalno osetljivoj“grupi izadje na razredni ispit i polozi ga ,jer je nepisano pravilo da takva decaMORAJU zavrsiti skolu,pa makar i potpuno nepismeni.Sto nas opet dovodi do probleme inkluzije koja je ustvari samo“virtuelna“,i postoji samo na papiru.Dalje,ucenik-ca 2.,3.,razreda moze (tj.MORA,posebno ako pripada“socijalno osetljivoj“grupi)DA BUDE PREVEDEN-A U SLEDECI RAZRED CAK I SA 5 JEDINICA!!!!Nama su ruke po mnogim vrlo bitnim pitanjima prakticno “vezane“…Za pocetak predlazem “kriticarima“ da pocnu da rade u prosveti,po mogucnosti u zavrsnom,8 razredu,ili u odelenju sa ucenicime iz “drustveno osetljivih grupa“ pa da onda prokomentarisu…

  • Ja ni u jednom momentu nisam krenuo da kritikujem profesore, nastavnike, ucitelje. Vec debile iz ministarstva prosvete koji se trude da sistematicno uniste nase obrazovanje

   • Mislim da je“target“stvaranje“topovskog mesa“za branje jagoda po Italiji,spargli po Madjarskoj.Nastavnici i profesori su ne zaboravimo-drzavni cinovnici.A setite se samo UTISKA u kom je gost bila gdja Tinde Kovac.TAKVI stvaraju pravilnike,“standarde“…

  • Saglasna sam u potpunosti, ja poznajem, kako kazete, problem „iznutra“ i zaista savetujem svima van prosvete da (bas kao sto rekoste), pocnu da rade tamo gde ste ih i uputili, ili neka cute i rade SVOJ posao kako treba, a ako ne mogu da prezive sa malom platom, traze svoja, Ustavom zagarantovana prava!

 • Ovo je smesno!!! Nije ni cudo sto su deca iz generacije u generaciju sve gluplja!!! Ali nisu ona kriva nego idioti postavljeni za nastavnike i profesore, a da ne kazem za zaposlene u Ministarstvu koji su ovaj test sastavili!!! I na kraju ce neki glupak koji ne zna -6+2 da izracuna, da upadne u moju skolu i moj smer za koji je meni trebalo 80 i vise bodova za koje sam se TRUDILA i posteno ih zaradila!!!!!!!! SRAMOTA!!! SAMO DA POBEGNEM IZ OVE RASPALE DRZAVE STO PRE!!!

   • Nema ucenika i dece je sve manje jer nam je PRIRODNI PRIRASTAJ NEGATIVAN, pa je sve vise i tehnoloskih viskova u prosveti,a ne zbog malog broja poena. Zar nije logicno? Mislim, kad vec dajete ovakve komentare, molim vas da ne izlazite u javnost sa poluinformacijama, vec se dobro raspitajte u cemu je problem zapravo…

   • Jao al smo duhoviti! Znanje su mi preneli nastavnici koji su mnogo stariji i skolovaniji od trenutno zaposlenih, koji do svojih radnih mesta dolaze preko veze naravno a od zavrsenog obrazovanja imaju minimum!

    • ne zelim da budem duhovita, vec ti GENERALIZUJES citavu profesiju, bar po onom tvom prethodnom komentaru, rekla bi… E sad, da li su postavljeni po politickoj liniji ili ne, nije na tebi. Znas, sva deca smatraju da su svoje poene „posteno“ zaradila, ima tu svasta. Eto, i ti smatras da si posteno zaradila svoje poene, zar ne? Nadam se da jesi! Samo ti upisi ono sto zelis, a da li ces da odes iz drzave, to zavisi od tebe, no bilo gde da se zaposlis, „ovde“ ili „onde“, svoj posao radi odgovorno! Mozda ti zivot nametne situaciju gde neces raditi svoj posao, vec biti primorana da radis na mestu gde si TI nestrucna, da bi mogla da prezivis. (To ce ti se desiti u inostranstvu 98%, jer samo NAS cekaju sirom otvorenog srca), ali `ajde, neka ti je srecan put! I priseti se svojih reci izrecenih…onomad :)

 • DAJ NEKU SLIKU MOLIM TE DA ZNAM DA TE PREPOZNAM NA FAKULTETU DA TI NE PRILAZIM DEBILCINO

 • :O
  Ok, ja licno ne mogu da se setim svog prijemnog iz matematike za srednju, jer jedva da se secam prijemnog iz matematike za fax, ali verujem da nije bio ovoliko uvredljiv (polagala sam ga 2004.).

  Znam da obrazovanje ide na lepo mesto, ali ja sam bila toliko zauzeta pljuvanjem ‘visokog obrazovanja’, odnosno mog i svih ostalih fakulteta i cenjene im Bolonje, da nisam ni pomislila kakva situacija mora da je u nizim razredima.

  Ovo je strasno. Jedino gore moze biti test ‘opsteg obrazovanja’ za prijemni na industrijski menadzment ili kako li se vec zovu na fakultetu tehnickih nauka gde postoji zadatak: „Pomnozi broj 30 sa 1/2 i dodaj 10. Koji si broj dobio?“ -.-

 • 96 generacija je mnogo izgubila od skole jer su neki mnogo strajkovali, tako da je moralo da bude lakse… slazem se da je test bio kao za decu sa ostecenjem na mozgu… ali sa ovakvim komentarima sledece godine ce dati mnogo tezi prijemni nama kojima je 50% nepoznato na testu….

 • s obzirom kakve udzbenike oni prave ovo je opravdano, jer se ocekuje da budu na nivou debila. treba imati na umu da nije svako kao veliki profesor djordjevic, tosic, ili djuric

 • Zaboravio si jednu stvar, svi su se spremali iz zbirke zadataka gde su svi zadaci uradjeni i isti kao na prijemnom. Kad sam ja polagala prijemni postojala je zbirka za vezbanje zadataka kakvi bi dolazili u obzir, ali je ispit bio bitno drugaciji.

 • Zaboravio si jednu stvar, svi su se spremali iz zbirke zadataka gde su svi zadaci uradjeni i isti kao na prijemnom. Kad sam ja polagala prijemni postojala je zbirka za vezbanje zadataka kakvi bi dolazili u obzir, ali je ispit bio bitno drugaciji.

 • Zaboravio si jednu bitnu stvar, a to je da je ovo završni ispit, a ne prijemni. Dakle, svako ko želi da završi osnovnu školu mora da položi ovaj ispit, a osnovno obrazovanje je obavezno po zakonu. Ovaj test moraju položiti i oni koji su ponavljali neke razrede i jedva završili osmogodišnje školovanje.
  Druga stvar, naravno da su tebi prelaki zadaci kada si ti ETF-ovac. Tebi i treba da budu prelaki, a pretpostavljam da bi ti bili prelaki i da si ih radio kada si imao 14 godina. Međutim, ima mnogo dece kojima bi poslednjih nekoliko zadataka bili dosta teški. Znam to, jer predajem matematiku u jednoj srednjoj školi. U tim godinama, sposobnost apstratknog razmišljanja još nije dovoljno razvijena i mnoge stvari koje si ti ovde komentarisao zadacima su samo deo celokupnog problema. Deo rešenja zadatka koji se tebi podrazumeva i ušao ti je u naviku, osnovcima je do skoro bio neshvatljiv ili je još uvek neshvatljiv. Onima koji su svi ovi zadaci prelaki će imati maksimalan broj bodova i moćiće da upišu željenu srednju školu, što i jeste cilj.
  Obrazovni sisem nije mrtav, ali jeste značajno oslabljen. To je urađeno s namerom od strane zakonodavaca, jer je zaključeno da nam je potrebno mnogo više svršenih osnovaca, srednjoškolaca i diplomaca kako bismo se približili drugim zemljama (EU) po procentu obrazovanog stanovništva. Slažem se da je to jako loša stvar. Da li znaš da je iz istog razloga po zakonu od ove godine ukinuto smanjivanje ocene iz vladanja zbog neopravdanih izostanaka? Užas…


  • Zaboravio si jednu bitnu stvar, a to je da je ovo završni ispit, a ne prijemni. Dakle, svako ko želi da završi osnovnu školu mora da položi ovaj ispit, a osnovno obrazovanje je obavezno po zakonu. Ovaj test moraju položiti i oni koji su ponavljali neke razrede i jedva završili osmogodišnje školovanje.
   —-
   Da, krenuli smo u vrlo losem pravcu kao i USA sa No child left behind zakonom.


   Druga stvar, naravno da su tebi prelaki zadaci kada si ti ETF-ovac. Tebi i treba da budu prelaki, a pretpostavljam da bi ti bili prelaki i da si ih radio kada si imao 14 godina. Međutim, ima mnogo dece kojima bi poslednjih nekoliko zadataka bili dosta teški. Znam to, jer predajem matematiku u jednoj srednjoj školi.

   Da, ima mnogo dece, jer je smanjen i kriterijum ocenjivanja, i fond casova, i izmenjen je plan i program. Zadaci nisu laki jer sam ja ETFovac i da, ovakvi su bili prelaki kada sam imao 14 godina.


   U tim godinama, sposobnost apstratknog razmišljanja još nije dovoljno razvijena i mnoge stvari koje si ti ovde komentarisao zadacima su samo deo celokupnog problema. Deo rešenja zadatka koji se tebi podrazumeva i ušao ti je u naviku, osnovcima je do skoro bio neshvatljiv ili je još uvek neshvatljiv. Onima koji su svi ovi zadaci prelaki će imati maksimalan broj bodova i moćiće da upišu željenu srednju školu, što i jeste cilj.

   Sposobnost apstraktnog razmisljanja nije dovoljno razvijena? O cemu pricate? Niko ne trazi od dece da rade ne-Euklidsku matematiku ili da tumace Hegela. Ovde pricamo o MATEMATICI. Istoj onoj koju je ucila moja Majka, moja sestra, ja, kao i jos par generacija iza mene.


   Obrazovni sisem nije mrtav, ali jeste značajno oslabljen. To je urađeno s namerom od strane zakonodavaca, jer je zaključeno da nam je potrebno mnogo više svršenih osnovaca, srednjoškolaca i diplomaca kako bismo se približili drugim zemljama (EU) po procentu obrazovanog stanovništva. Slažem se da je to jako loša stvar. Da li znaš da je iz istog razloga po zakonu od ove godine ukinuto smanjivanje ocene iz vladanja zbog neopravdanih izostanaka? Užas…

   To sto ce ove generacije koje idu zavrsiti osnovnu, srednju ili fakultet mozemo komotno da okacimo macku o rep. Kada je prag znanja za 5 isti kao nekada za 3.

   P.S. Koliko dugo predajete u srednjoj skoli?

   • Predajem tek 3 godine, što je zaista kratko, ali predajem svim razredima, pa sam stigla da upoznam 7 generacija.
    Što se tiče one priče o apstraktnom razmišljanju, mislila sam na matematičke pojmove (funkcija, brojevi, koordinatni sistem, itd.) koji deci nisu u osnovi jasni. Oni se u tom uzrastu uglavnom vezuju samo za postupke rešavanja i uče ih napamet. Zapravo, htela sam da kažem da je tvoj mozak znatno drugačiji od mozga jednog trinaestogodišnjaka, pa zbog tvog iskustva i poznavanja matematičkih koncepata, ne možeš baš da oceniš koliko je to deci teško. Ono što je za tebe čisto računanje, njima je često teško da shvate kako je do tog računanja došlo.
    Ipak, u poređenju sa prethodnim prijemnim ispitima, kriterijumi su opali, i to je definitivno loša stvar.
    Znam da je naše obrazovanje krenulo u lošem pravcu (i zato hvala na ovom postu), ali isto tako, radila sam sa veoma talentovanom i vrednom decom koja bi prošla svaki prijemni. Ima ih još uvek i njihov broj ne opada. Njima se možda i više divim, jer su ozbiljni i rade čak i uz razna ometanja (fejsbuk, mobilne telefone, igrice na kompu,…) kakvih nije bilo ranije u toj meri.

  • Izvini, ja nisam sa ETF-a, pa ti kazem da je ovaj test bio zaista smesno lak. Posmatrala sam svog sestrica kako sprema prijemni. Dok sam ja svoj prijemni (ne toliko davno, 2005. godine) spremala tako sto sam ZAPRAVO pisala u svesci i proradjivala zadatke,on je sedeo drzeci zbirku kao da cita knjigu,bez potrebe da uzme olovku u ruke. Imao je 17 poena,a tri je izgubio na jedina dva zadatka koja su ista vredela. Dakle, ovde pricamo o tome da je test zaista napravljen za debile. Imam da dodam i to zaista nisu profesori ti koji su krivi,jer kao sto su mnogi to vec spomenuli,ruke su im vezane. Krivim u mnogome i roditelje koji slepo veruju svojoj deci kada im kazu kako profesori nisu normalni, i kako „previse“ traze. Evo dokaza koliko su „mnogo trazili“ kada su osnovci ovakav test masovno lose uradili! Problema koliko hoces, i ako se neko konacno ne zauzme da ih resi, zaglupljene dece ce biti jos mnoooogo vise.

 • Dragi prijatelju,
  ja se udubljivala par dana u ove zadatke i ništa mi nije jasno, iskreno rečeno.

  Ja bih lako rešila zadatke, i to ekstra, ali treba da uzmeš u obzir sledeće: da sam imala relativno malo matematike kad je trebalo (do desetog razreda), ali jednog izuzetnog, vrlo opasnog i energičnog nastavnika (i razrednog) u osnovnoj. Dakle, ja se i danas sećam visine kupe, recimo…
  Mene bi recimo zanimalo koliko je to nešto teško za dati uzrast (mislim na malu decu), to ne mogu da procenim.
  Isto tako, jako bi me zanimalo kako se to nešto predaje; ja sam imala tu sreću da nas npr. stohastičke procese uči jedna sjajna žena, nas (svršene medicinare) koji smo eonima daleko od matematike – pa nas je naučila. Itekako :).

  Ali ima još jedna stvar, nisam opazila da je ko pomenuo…
  Kad je moje dete (21 godina) išlo u osnovnu školu, ja sam bila JEDINI roditelj u razredu koji mrdnuo nije – dakle, ni pisao lektire, ni crtao, ni računao.

  Kako je sada, ne smem da pomislim – jer rekoh već negde da sam pitala jednu drugaricu, učiteljicu, iz čega ona zaboga miloga drži časove (bez uvrede ikome); ona reče da ili uči s detetom, ili je prosto tu da nisu sami…

  Ovo jeste katastrofa, i kako neko reče – zna se ko je i sastavljao, ali – po mom laičkom mišljenju – ima još mnogo toga što utiče na to da deca kao da mozga nemaju…:(.

  Sjajan tekst, ETFovac :).

 • @Mnsv282,
  ne znam šta da mislim o tome kako je ko i koliko zavredio neki broj bodova; kao laik, ja to vidim ovako:
  – bodove uvek smatram problemom, i tvrdo sam uverena da to nije učenje za znanje,
  – moje iskustvo kao roditelja mi govori da se svi ti „visoki“ rezultati tako jezivo dobro pokažu na daljim nivoima školovanja da boli glava.

  Mislim, moje dete je išlo u „elitnu“ osnovnu, pa „elitnu“ srednju, pa na „elitni“ fakultet. U sva tri su se upisivala deca na svakojake načine, vi znate bolje nego ja, a svi sa EKSTRA brojem bodova koje su dobili Bog sveti zna kako.
  Neminovna posledica je da prvu godinu gimnazije nekadašnji „skroz odličan“ osnovac dočeka sa 13 slabih, da „skroz odličan“ srednjoškolac ne dobije ni onih 1 + 1 minimalnih bodova koliko treba na fakultetu iz prijemnih predmeta, i sve tome sli;no.
  Htedoh reći – može TU da „prođe“, ali će ga negde taj „lažnjak“ sa bodovima itekako sačekati, bar koliko ja dosad videh….
  Pogotovo ako želi da postane ETF :).

 • Решио сам тест усмено. Дакле, УСМЕНО. Где, где сам се задржао мало дуже око бројева (природа мог посла је да не радим са бројевима) али свеједно сам све успешно израчунао.
  Када сам полагао пријемни за средњу школу (Гимназија), полагао сам за математичко одељење тако да не знам какав је био регуларни пријемни.

 • ETFovac, moj kompliment za satiricnu analizu ovogodisnjeg prijemnog ispita. Stoji covek u cudu i ne veruje sta se desava sa omladinom. Stvar je jednostavna. Izuzmite profesore, izuzmite sporadicne stvari kada se o ovome prica (o da, profesori ovde nisu bitni); problem je u obrazovnom vrhu, ali i u samoj deci. Naime, kada detetu, koje nije dostiglo vrhunac svog psihofizickog razvoja, date moc u ruke, ono ce situaciju uciniti takvom da njemu bude lakse. Dete ne moze da shvati da to po njega nije dobro (mkay, vecina ne moze) jer nema zivotnog iskustva. Deci se, za sada, ne moze stati na put. Jedino ih adekvatnom prisilom covek moze naterati da napreduju; tako je uvek i bilo. Oduzmite im pravo na anarhiju.

 • Нисам полагао завршни тест у основној школи (јер сам уписао средњу музичку школу), тако да не могу да упоредим ондашњи тест (2006. сам завршио основну школу) са садашњим. Сложићу се, ипак, да је систем образовања знатно слабији него што је био у моје време (а то је било недавно!), а и тада су ми говорили како ми учимо много мање него генерације пре нас. Ситуација је крајње жалосна, и треба радити нешто то том питању. Паметна деца ће стицати знање и ван школа, али то није довољно за развој и опстанак наше земље.

  Нисам заговорник теорија завере, али све више почињем да верујем да се ово плански ради.

  СССС

 • Sve ovo me je realno ostavilo bez teksta. Ceo ispit je zamišljen da svako može da prođe. Kada sam čuo broj učenika koji su imali maksimalan broj poena došlo mi je da plačem.
  Kada sam bolje razmislio, negde četvrtinu zadataka sam mogao da rešim pre polaska u školu, jer me je komšija naučio da igram tablić, te sam umeo da sabiram i oduzimam.

 • Bruka i sramota, moja generacija 91 je imala pa jedno 100 puta tezi prijemni i mnogi vukovci nisu upisali najbolje skole, a ovima dali sazvakano i da tako urade prijemni… sramota i bruka.

  • A moja generacija ’89 je imala dosta tezi test od tvoje, kao sto je i ’87 imala od moje. :D
   Dakle jedino logicno je da ce test za generaciju rodjenu 4 godine nakon ove zadatci biti tipa:
   .
   .
   12. Koliko je 1+2?
   a) 3
   b) ne znam
   .
   .
   .
   15. 1^2 = 2. Dali je ovaj izraz tacan?
   a) ne
   b) ne znam

 • Misljenja sam da ste prevideli kljucnu rec u svemu , a to je „zavrsni test “ , dakle, ne kvalifikacioni, prijemni, eliminacioni ili sl. To sve objasnjava.

   • Kada se dobija uverenje na kraju skolovanja ne pise broj bodov , niti bilo kakva informacija o vasoj uspesnosti na testu, tako da je to samo jedan „kontrolniNe znam koliko ste upoznati sa reformom u nasem skolskom sistemu, ali sada su uvedeni nivoi znanja, osnovni, srednji i napredni. Shodno tome i zadaci su bili u skladu sa tim nivoima.

  • Mislite, ako nije „eliminacioni, kvalifikacioni, prijemni…“ – onda je ovaj nivo prolaznosti…“tolerantan“?
   Da li je možda ova poslednja – ključna reč? Treba zažmuriti? :)

 • ono sto ja znam jeste da se pravi novi nastavni plan,i za srednje skole i za osnovne,ova generacija osnovace je bila test,odnosno po srpski usralo ih,jer je odluka o promeni plana doneta aplan jos nije gotov.elem,novi nastavni plan iz matematike bi trebao da vrati staro znanj,odnosno ono od pre 20 i kusur godina kada se iz osnovne skole izlazilo sa solidnim znanjem matematike(fizike,jezika,hemije).

 • Ovo je prijemni za Teletabise …
  Propast!
  Ovakvim testovima i zadacima stručno osoblje koje treba da se bavi pedagogijom i edukacijom dece pokriva svoj NERAD!

 • Predizborna godina, lak test, deca budu uspesna na testu, roditelji budu ponosni i makar na kratko zadovoljni u ovoj predizbornoj godini ;)

 • Kažete da je 20.zadatak OK? Može li jedan dodatni za Vas…Nađite mi parcelu u Srbiji gde je 1m2 488 dinara-odmah kupujem!:-)

 • Mislim da si zaboravio da pomenes jos jednu jako bitnu stvar. Naime, na tim zavrsnim testovima je prepisivanje krajnje uobicajna stvar. Neokoliko brace i sestara mojih poznanika i drugova je polagalo te prijemne ove godine i svi su rekli da su mogli da prepisuju bez problema, a nekima su cak pomagali dezurni!
  Kada tome jos dodas prelak, smesan zapravo, test zaista mi nije jasno kako rezultati mogu da budu ovako losi. I moja generacija (’89) je imala razna ometanja. Gomila strajkova, bombardovanje, renoviranje skole, snimanje serije, sto mu u proseku dodje oko mesec dana godisnje da nismo isli, pa smo opet imali daleko veci prosek bodova i to na daleko tezem testu, koji je i tada bio laksi nego sto treba.
  Nivo znanja je sve losiji iz godine u godinu, a nivo poznavanja velikog brata, farme i sl. eksponencijalno raste.

  Deo krivice moraju da snose i roditelji koji su razmazili previse svoju decu. Biti roditelj po meni znaci kvalitetno pripremiti dete za zivot, a ne raditi sve umesto njega i braniti ga i kada nije u pravu.

  Krivicu sigurno snose i ljudi iz ministarstva prosvete, tj. direktno vezano, vlade. Obesmisljavaju programe i pokusavaju sto vise da zaglupe narod, pretpostavljam zbog toga sto je lakse manipulisati glupim i neobrazovanim ljudima. Reforma skolstva je preko potrebna, ali ni izbliza na nacin koji se trenutno radi. Uzmimo primera radi tzv. bolonju. Uzeli su sve najgore iz bolonje i ostavili sve najgore iz predhodnog sistema i sada dobijamo neko Frankenstajn visoko obrazovanje koje je najblaze receno glupo.

  Krivicu snose u velikoj meri i nastavnici. Zastarelo gradivo, dosadna predavanja, pomesana sa nezainteresovanoscu nastavnika za bilo kakvu dobrobit ucenika, pri tome imati samosvest o sebi kao bozanstvu je prisutno kod 80% nastavnika. Mnogi nastavnici predaju ono isto gradivo sto je i njima predavano, bez ikakvog osvezavanja znanja i pracenja modernih dostignuca iz tih oblasti. A cesto se desava da ni ne znaju i ono sto treba da predaju. Jos uvek su mi u secanju nastavnici, a kasnije sam sretao dosta takvih i u srednjoj i na fakultetu, koji uzmu i citaju udzbenik od reci do reci i na tome im se svodi predavanje!? Ili jos gore, puste ucenike da sami citaju i to nazivaju predavanjem!

  Pa kada se sve ovo gore navedeno sabere dobijemo pogled iz perspektive deteta. Zasto bi ja ucio glupo i zastarelo gradivo koje nikome nikada nije i nece biti potrebno? Cak i da upisem neku dobru skolu i zavrsim, necu moci nigde da se zaposlim sa time, vaznija je veza, dakle zasto bi uopste i ucio? Zasto bi se ista trudio kada ce mama i tata to ionako sve da srede? I tako dalje….

  Ovde sam naveo neke od problema koje muce obrazovanje, a koje su posledica, ali i uzrok trenutnog drustvenog i drzavnog stanja. Nazalost ja tu vidim samo zacarani krug koji vuce zemljlu i drustvo sve dublje i dublje i zaista ne znam kako se iz njega izvuci.

 • Mene je ovde jedino iznerviralo tvoje klinacko razmisljanje.
  Obrazovani sistem Srbije je mrtav je zbog stvari koje smo ti i ja ucili pre 10 godina, ne zbog ovih zadataka. Ti potpuno zaboravljas da je ovo predvidjeno za decu od 13, 14 godina i da je doticni prijemni ispit predvidjen za sve moguce srednje skole (ne samo gimnazije) i nije profilisan kao sto je prijemni ispit za fakultete.
  Srednje obrazovanje u ovoj drzavi je obavezno (i za Bicu i Djeljanu takodje) shodno tome treba biti prilagodjen siroj populaciji. U mnogo boljim obrazovnim sistemima deca do svoje 10 godine treba da uoce razliku na dvema slikama, dok je nas sistem u moje vreme bio pretrpan iracionalnim glupostima (izvozna kvota zemnog gasa i kikirikija u Nigeriji presudno pitanje na kontrolnom iz geografije koje me proganja i danas) kojih se ti, eto, sa setom prisecas.
  Na fakultetu sam se naslusao zastarelih gluposti za koje su i sami profesori tvrdili da su nepotrebne i prevazidjene ali su verovatno iz nekog straha da ne ispostuju gradivo i svoje 3 godine do penzije ipak predavali i trazili na ispitima.
  Porazavajuce je neznanje danasnje generacije, fakat, ali kad se okrenem pa ni u moje vreme nije bila nesto bolja situacija. Jaz izmedju radnika prosvete koji insistiraju na pamcenju postapalica od definicija ili ucenju celokupnog Kosovoskog epskog ciklusa napamet u osnovnoj skoli ucenike pretvaraju u kojekakve anarhiste i lelemude kojima je u glavi samo kad ce isteci tih predugih 45 minuta.
  Porazavajuce je da se omladina danas moze klasifikovati u dve grupe: oni koji ne planiraju da otvore knjige do kraja svog zivota (poprilicna vecina) i one koji ih otvaraju i citaju od toga praveci mucenistvo i golgotu koja se ne moze porediti ni sa mukama malog Radojice kome Turci zabijaju eksere pod nokte pritom proklinjuci drzavu u kojoj su rodjeni jer gore od ovog ne moze (svi ostali).
  Tvoje razmisljanje kao akademskog gradjanina ove zemlje je porazavajuce jer si u principu teachers pet u bliskoj mail prepisci sa svojim bivsim profesorima i poprilican defetista.
  Pretpostavljam da si na budzetu etf-a i zivis krajnje skromno, studentski, i to cesto pominjes u neobaveznom razgovaru sa svojim prijateljima i rodbinom a opet imas svoj blog, pardon web stranicu za koju placas poprilican godisnji hosting.
  Stanje u obrazovanju kao i drugim sferama zivota ove zemlje je najblaze receno katastrofalno ali sto je jos vise porazavajuce je to sto si ti presek razmisljanja jednog prosecnog akademskog gradjanina ove zemlje.
  Ti bi trebao da predstavljas tu malu grupaciju ljudi u Srbiji koja doticnu treba da izvuce iz ove situacije u kojoj se nalazimo ali ti se samo jos dublje ukopavas ovakvim glupostima. U momentu su mi pali oni hohstapleri sto protestvuju zbog zabrane prodavanja alkohola, o Isuse Hriste i Dzudasu Priste, iskreno njima ne da bi zabranio da piju nego i da jedu.
  Molim te nemoj ovo da shvatis kao uvredu jer nisam imao nameru da te dissrispectujem homie, nego kao konstruktivnu kritiku. Ti si ona karika koja nedostaje ovom drustvu i Ti treba da menjas stvari na bolje.

  Best regards.

 • Када сам ово видео, прво сам био бесан, а сада ме је само срамота. Ја сам студент Учитељског факултета у Београду и рећи ћу вам како се полажу испити. Да бих добио десет на испиту, морам да положим завршни тест, попуним практикум, напишем семинарски, присуствујем вежбама и урадим „Power Point“ презентацију.

  Вежбе се састоје из тога да нам асистент препричава шта се догодило на предавању или чита лекцију из књиге. (Временски неекономично, али доноси поене без обзира да ли пратим или не – битно је да сам тамо.)

  Практикуми се попуњавају тако што руком препишем већ откуцан текст са претходне стране. (Разумевање се нигде не тражи. Битно је навести само оно што може напамет да се научи, а што свако при здравој памети и не учи него погледа из приручника када му треба конкретно.)
  О томе што су практикуми пуни граматичких грешака и о томе што коштају више од укупне цене књига по којима су прављени нећу ни да говорим. И они доносе поене.

  Семинарски би и били корисни када би се признавали само они чији су аутори имали довољно пристојности да макар уједначе фонт копираних пасуса са интернета. И то доноси поене.

  Power Point презентација је одлика сваког „савременог“, „флексибилног“ и „иновативног“ учитеља. Коме још треба табла када могу да извучем у тезама минимум минимума, али зато да буде у петнаест хиљада боја? Дизајн је, ипак, важнији од садржаја. Поготово ако доноси поене.

  Шта више, ако неко од студената и покуша да се потруди и дубље приступи градиву, сва је шанса да ће бити санкционисан јер, цитирам, „филозофира превише“.
  Да не помињем то што 95% студената долази из среднје кројачке…

  И тако када скупим максимум предиспитних поена, у стању сам да добијем седмицу или осмицу на испиту, а да не знам да бекнем. Да не говоримо о томе што поражавајучи број будућих учитеља на испите излази са пушкицама јер не могу они да се „цимају“ око математике, књижевности, граматике српског језика и минимума познавања научне терминологије.

  Ово ће даље да вам дочара стање. Ја сам се искрено изненадио када сам сазнао да целог живота пишем погрешно… Можда нисте знали, али очигледно се је ли пише јели, а јел’ уствари треба да буде је л’.
  Наравно, уколико случајно искористите реч „узрочност“ уместо „казуалност“ слободно рачунајте мању оцену јер те наше речи никако нис „ин“, за разлику од туђица и позајмљеница. Много сте непрогресивни и прости ако мислите другачије… Ко још полаже испите на знање када има пречице и пушкице на располагању?????

  Само бих желео да додам да и родитељи од своје деце из све снаге праве идиоте. Није све на нестручном наставничком кадру. Заслуге су једнаке на обе стране.

 • ministarstvo odlucuje o tome, nastavnici nisu ti koji odlucuju, ali su svakako ti koji treba decu da nauce necemu. samo sto nazalost nemaju dovoljno sredstava…zahvaljujuci upravo tom ministarstvu koje im vezuje ruke u svakom smislu. strajk je bio pokrenut, izmedju ostalog, radi potrebe za reformom skolstva, samo sto se u medijima nije pricalo o tome…takodje nazalost.

 • Moram da kažem da je jako plitko razmisljanje ‘krivi su nastavnici’ ! Prvo, krivi su oni nastavnici koji sastavljaju tu zbirku za prijemni, kao i zadatke za sam prijemni ispit, a njih je nekolicina…(dakle teziste problema je u odabiru tih nastavnika, i ministarstvu). Čvrsto stojim iza toga da se i svaki nastavnik matematike slaže sa tim da je prijemni, kao i zbirka. smešan! Čak se i deca smeju zadacima, govorim iz iskustva. Sigurno da su deca mnogo vise naucila, tj, imala prilike da nauce na casovima, nego sto to mogu da pokazu na prijemnom. A lenjih ucenika je uvek bilo i bice.

 • Interesantni stavovi … Neko brani nastavnike … neko kaže lenji učenici … neko krivi ministarstvo. E sad, globalno gledano problem je krenuo od ministarstva i niko vremenom nije hteo ili nije smeo da odreaguje pa sada imamo lavinu problema.
  Nekome je očito u interesu da ima dosta praznih glava da bi u njih sipali sadržaje koji njima odgovaraju i uvek će se lakše manipulisati ljudima koji su nedovoljno obrazovani … Elem, šta reći za učitelja koji na času spava ????!!!!!!! I ko ga probudi ide u ćošak u kaznu !!! A dok on spava u pozi kao u kaubojskim filmovima s nogama na stolu, oni dobiju zadatak da boje neke sličice ?! A na rodtiteljskom proziva roditelje kako nedovoljno rade s decom, kako nisu urađeni domaći zadaci, kako ne znaju tablicu množenja … A šta ih je naučio?! I sada, roditelji treba da njemu zarađuju platu!!!??

  Znači u sistemu je sve tako obezvređeno, tako obesmišljeno da uopšte nije čudo što deca toliko ništa ne znaju. Činjenica je takođe da deca s kojima roditelji nemaju vremena da uče ostaju neobrazovana, uglavnom. A na kraju školske godine svi položili, kod pomenutog učitelja sa visokim ocenama jer se toliki nerad mora nekako pokriti.

  Nije bolja situacija ni u srednjim školama, jer kad izađu od ovakvih učitelja onda se ide onom linijom „kad to nije naučio do sada ne pada mi na pamte da ga ja učim“ ili „ako mu treba naučiće“ i tako dalje i tako gore. Znam da ćete reći ako nije stalo roditeljima … ali od čega će živeti porodica ako roditelji ne rade??? I sada se sve to svodi na celodnevni iscrpljujući rad, deca sama, na ulici, pored kompjutera … Pričam o porodicama kojih je sve više u Srbiji, nisu više prosečne nego su ugrožene … jednom rečju PROPAST!

 • Meni se čini da su ovi zadaci pisani tako da đaci naprave grešku u brzini i ovde se pokazalo ko je pedantan, a ne ko dobro zna matematiku. Nije normalno da ja sa 60 bodova na okružnom takmičenju iz matematike (jbg. falilo mi 5 bodova da idem dalje) imam manje bodova od nekog ko nije uspeo da skupi ni 10 na školskom.

 • […] Kada se uzme u obzir i kvalitet testova iz matematike, o kojima je pisao kolega sa ETF-a u tekstu Obrazovni sistem Srbije je zvanično mrtav, nije teško zaključiti da nam školstvo polako ali sigurno propada. Koliko god se protivio odluci […]

 • Iskreno, ja sam polagao kvalifikacioni 2008. godine, i nekim „čudom“, dobio sam grupu sa zadacima koji su najčešće bili na Internetu kao „slučajni“ zadaci.

 • jel zna neko da mi objasni od vas kako bratu da izvalim koliko je bodova imao iz srpskog?de da idem,sta da kucam,dobio je i neki papir sa sifrom.HVALA UNAPRED!!